Školstvo

Prehľad vzdelávacích modulov pre školstvo

_

Vyberte si v našej sekcii školení určených pre školstvo v zozname nižšie. Vzdelávací proces, ktorý má vplyv na kvalitu je vykonávaný kompetentnými lektormi, školiteľmi.

Pre riaditeľov škôl

VEDENIE A RIADENIE ĽUDÍ – so zameraním na jednotlivé štýly riadenia

Termín: Dohodou
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený:

– riaditeľom škôl, zástupcom, vedúcim zamestnancom

Naučte sa aplikovať základné a dynamizujúce elementy procesov riadenia v pracovnom procese

Cieľ:

Uplatniť elementy procesov riadenia v pracovnom kolektíve.

Obsah:

– Poznávanie svojich pracovníkov

– Rozdiel medzi vedením a riadením ľudí

– Poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ľudí

– Komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika pracovnikov.

– Najčastejšie chyby vo vedení a riadení pracovníkov z hľadiska jednotlivých štýlov riadenia.

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť celý text ponukyZobraziť menej textu

DELEGOVANIE SPOJENÉ S KOMUNIKAČNÝM TRÉNINGOM

Termín: Dohodou
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín


Delegovanie pracovných úloh

1. modul:
2 – modulové tréningové školenie

– Základné princípy delegovania

– Delegovanie pracovných úloh podriadeným

– Najefektívnejšie štýly vedenia

– Rozdeľovanie úloh

– Metodika delegovania

– Práca pod tlakom

– Opatrenia pri nedosiahnutí vytýčených cieľov

2.modul:

Komunikačný tréning

Komunikačný tréning pre zrozumiteľné zadávanie úloh / z hľadiska stanovenia cieľov a ich plnenia /

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– využitie vlastných vodcovských zručností
– istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie
– presvedčivejší osobný prejav z hľadiska delegovania úloh
– úspešné delegovanie
– zlepšenie komunikačných zručností smerom k podriadeným

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu

Zobraziť celý text ponukyZobraziť menej textu

ASERTÍVNE SPRÁVANIE A RIEŠENIE KONFLIKTOV NA PRACOVISKU

Termín: Dohodou
Miesto: Online forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 6 hodín

– naučiť využívať asertívne správanie pri riešení konfliktov vyskytujúcich sa na pracovisku ovládať svoje ego
Cieľ tréningu:
Tréning je určený riaditeľom škôl, zástupcom, vedúcim zamestnancom

– pri rôznych situáciách

– zvládať samého seba a ľudí okolo seba

Obsahová náplň školenia:

– Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky t.j. schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať

– nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor

– Riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania sa

– Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania sa

– Schopnosť vyrovnať sa s kritikou

– Odhad kolegu, klienta podľa základnej typológie

– Korektné sebapresadzujúce sa správanie voči kolegom a celkovo k ľudom

– Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody

– Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte

– Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa jednotlivých

– požiadaviek.

– Spätná väzba a vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity

– Modelovanie a precvičovanie problémových situácií

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia,

zážitková forma školenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– uplatnenie najnovších poznatkov získaných v rámci tréningu na pracovisku a ich rýchly prínos .

– získanie najnovších poznatkov z asertivity

– zvládanie rôznych situácií tzv. s chladnou hlavou

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť celý text ponukyZobraziť menej textu

ZVLÁDANIE STRESU A ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠKOLE
relaxačné techniky

Termín: Dohodou
Miesto: Online forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 6 hodín

Odborná náplň:

Definícia stresu
Stresové faktory v škole
Predchádzanie stresu v škole
Kalokagathia – jednota tela, mysle a ducha
Relaxácia tela – techniky
Uvoľnenie svalového napätia
Relaxácia mysle – techniky
Imaginárne cvičenia
Relaxácia ducha – motivácia k zmyslu Cvičenia

Použitá metodika: výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník príp.testy

Zobraziť celý text ponukyZobraziť menej textu

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
2 – modulové školenie za cenu jedného !!

Termín: Dohodou
Miesto: Online forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 6 hodín

Zrozumiteľná, jasná a pružná komunikácia je dôležitá z pohľadu vnútro firemného fungovania, efektivity pracovných vzťahov, vnútro firemnej kultúry, pracovnej atmosféry a hlavne pri kontakte s klientmi. Tréning je zameraný na riešenie východiskového stavu a pozitívneho ovplyvňovania vývoja v smere efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládanie ústretových a neústretových klientov a efektívneho zvládania námietok, sebareflexie, sebaposudzovania,sebaprezentácie.Obsahová náplň 2-modulového školenia:

1. Efektívna komunikácia

– Definícia komunikácie a jej význam
– Komunikačný model
– Verbálna komunikácia
– Neverbálna komunikácia
– Základné komunikačné štandardy
– Interpersonálna komunikácia
– Prezentačné zručnosti
– Modelové situácie a hranie rolí
– Spôsoby realizácie informačného, motivačného a hodnotiaceho rozhovoru
– Optimálne vyjadrenia pochvaly i kritiky
– Najčastejšie chyby a bariéry v komunikácií
– Komunikácia s jednotlivými typmi osobností v rámci firemnej kultúry

2. Efektívna telefonická komunikácia

– Proklientská orientácia
– Komunikácia s klientom – špecifiká telefonickej komunikácie
– Roviny komunikácie ( zvuková stránka reči)
– Fázy telefonického rozhovoru(oslovovanie, predstavovanie sa, zistenie očakávaní a potrieb
– klienta,
– Reagovanie na očakávania a potreby klienta, zvládnutia námietok, argumentácia
– Presviedčanie počúvajúceho, aktívne počúvanie, kľúčové body v priebehu rozhovoru
– Otázky – techniky nesúhlasu – argumenty – pravidlá komunikácie v praxi – zabezpečenie
– výsledku
– Formy ukončenia telefonického rozhovoru
– Špecifiká práce s odkazovačom
– Ťažké situácie v telefonickom rozhovore a ich profesionálne zvládnutie

Komunikačný tréning

– Komunikačný tréning pre zrozumiteľné zadávanie úloh / z hľadiska stanovenia cieľov a ich plnenia/

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– Osvojenie si pravidiel komunikácie a jej správne využívanie

– Využitie asertívnej techniky komunikácie

– Získanie komunikačného sebavedomia a istoty v praxi

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť celý text ponukyZobraziť menej textu
Pre žiakov a študentov

Európska vzdelávacia agentúra Meridián sa snaží uvedenou prednáškou sprístupniť žiakom Vašej školy, priamo vo vašich priestoroch ako i v najväčšom počte, základy Spoločenskej etikety – Slušného správania. Našou úlohou je prostredníctvom hry natrénovať pravidlá spoločenského styku. Usmerniť ich spôsob a formu doterajšieho správania sa pri kontakte s priateľmi, rodičmi, známymi ako i s pedagógmi v škole. Objasniť a zároveň i vysvetliť vhodným spôsobom základy slušného správania.
Veríme , že táto prednáška mladú generáciu zaujme. V dobe kompjuterizácie , počítačových sietí a internetovej komunikácie nezostáva čas na slušnosť, zdvorilosť a úctu. Zabúda sa na najdôležitejšie, aký dojem zanecháme v človeku pri osobnom stretnutí či prvej komunikácií. Z tohto dôvodu je nutné žiakom vysvetliť nevtieraným spôsobom slušne správanie, prostredníctvom tréningovej hry s aktívnym zapojením žiakov do výkladu.
V rámci prednášky je teda vyhradený čas na tréning, pomocou ktorého sa nacvičia pravidlá v spoločenskom styku. Správne, rýchlo a efektívne sa rozhodovať na základe každodenných aktivít až po výnimočné udalosti.


 

Termín čas: dohodou
Miesto: školské zariadenie
Počet účastníkov: podľa kapacity školského zariadenia
Rozsah: 8 hodín

 


Obsah prednášky pre žiakov: Spoločenská etiketa

– formy spoločenského správania, zákon spoločenskej významnosti – prednostné poradie

– pozdrav, profesionálne podanie ruky, predstavovanie, vizitky, oslovovanie, tituly, hodnosti

– komunikácia, tykanie, vykanie- miera dôvernosti spoločenského kontaktu

– druhy spoločenských podnikov, pozvánky, potvrdenie účasti, ospravedlnenie neúčasti

– zasadací poriadok, profesionálny vzhľad, filmová produkcia

Poradenstvo a sociálno-psychologický výcvik pre uchádzačov o zamestnanie

Cieľom tohto vzdelávacieho výcviku je účastníkom poradiť pri výbere zamestnania z viacerých aspektov. Na pracovnom trhu je prirodzeným javom konkurenčný boj, v ktorom vyhrá ten, kto je schopný prispôsobiť sa novým požiadavkám za čo najkratší čas. Zvyšovanie kvalifikácie si vyžaduje od jedinca vysokú mieru sebadisciplíny a dostatok informácií. Poradenská činnosť je zameraná na potreby a možnosti ďalšieho vzdelávania, pomoc nezamestnaným, pomoc rizikovým skupinám ohrozeným na trhu práce , tvorbu vzdelávacích projektov pre jednotlivcov, skupiny, firmy. Kurz je spojený so sociálno-psychologickým výcvikom pre uchádzačov o zamestnanie. Tréningové cvičenia pomôžu absolventovi uplatniť sa na trhu práce. Ide o komunikačný, odborný, systematický tréning, v ktorom uchádzač o zamestnanie získa veľa informácií a vedomostí v oblasti prípravy na výberové konanie a následne na budúce zamestnanie. Tréningom sa snažíme o to, aby sa uchádzač vyvaroval najčastejších chýb pri samotnom výberovom konaní.

Prednáška pre žiakov a študentov

Uplatnenie na trhu práce

Úspešne zamestnaný

Úspešné zvládnutie pohovoru

Ako sa presadiť u zamestnávateľa

Cieľom projektu je pomoc pri hľadaní zamestnania na trhu práce prostredníctvom aktívneho prístupu vzdelávania ako jedného zo základných predpokladov efektívneho fungovania trhu práce a následne integrácia týchto osôb do pracovného procesu cez poradenstvo, ich odborné vzdelávanie, rešpektujúc aktuálnu situáciu regiónu.

Cieľovú skupinu tvoria: súčasní absolventi stredných a vysokých škôl, budúci stredoškoláci.

Cieľom aktivity je odstránenie nedostatkov znalostí a zručností uchádzačov o zamestnanie pri aktívnom uchádzaní sa o voľné pracovné miesta, ktoré sú bariérou ich umiestnenia sa na trhu práce. Uplatnenie sa na trhu práce bude realizovaní pre absolventi stredných a vysokých škôl, ktorého cieľom je naučiť klientov potrebným vedomostiam a zručnostiam pre získanie lepšej orientácie a pripravenosti pre trh práce.
Uchádzač sa naučí efektívne komunikovať, telefonovať, úspešne zvládnuť prijímací pohovor, získa základné poznatky o regionálnom trhu práce, získa základné poznatky aj z legislatívy, spoznáva silné a slabé stránky svojej osobnosti aj to ako popracovať na vlastnom vývoji.

Obsah prednášky pre študentov:

1. Situácia na trhu práce
– možnosti uplatnenia sa, legislatíva, ako a kde si hľadať zamestnávateľa,

2. Príprava na vstup do zamestnania
– motivačný list, životopis, žiadosť do zamestnania, prvý dojem, imidž, ako sa predstaviť, ako zvládnuť telefonický rozhovor, správne kladenie otázok, ako zistiť svoju cenu?

3. Priebeh prijímacieho pohovoru
– ako v skutočnosti prebieha pohovor, čo si treba pripraviť na pohovor, ako odpovedať na
prípadné otázky, ako ponúknuť seba zamestnávateľovi

4. Čo rozhoduje u zamestnávateľa?
– uchádzača predáva aj to, čo si oblečie, ako komunikuje verbálne a neverbálne, osobné
plány v rámci kariéry, preceňovanie a podceňovanie, odborná zdatnosť, osobnosť a iné

5. Seba rozvoj a seba realizácia
– emocionálna inteligencia, budovanie dôvery, proaktivita, sebaovládanie, spolupráca s
tímom, seba motivácia k vyšším cieľom, dokázať zaujať, seba vzdelávanie a iné.

Ponuka ostaných seminárov pre školy:

· Alkohol a mladí ľudia

· Drogová prevencia

· Čo je to šikanovanie?

· Spôsoby trávenia voľného času mladých ľudí

· Finančná kríza a jej dopad na študentov

· Finančná gramotnosť u mladých ľudí

· Uplatnenie na trhu práce v momentálnej dobe finančnej krízy

· Kam po škole?

· A iné podľa požiadaviek školy

Zobraziť celý text ponukyZobraziť menej textu
Pre pedagógov