Politika kvality

1. Spokojnosť klienta, získanie a udržanie jeho dôvery je základným merítkom kvality našej Európskej vzdelávacej agentúry.

2. Kvalitu našich služieb v oblasti vzdelávania dosahujeme ich trvalým a systematickým sledovaním, hodnotením a zlepšovaním.

3. Vzdelávací proces, ktorý má vplyv na kvalitu je vykonávaný kompetentnými lektormi, školiteľmi v súlade s vopred stanovenými postupmi, pričom jednotlivý zamestnanec je zodpovedný za kvalitu svojej práce.

4. Neustály proces kontinuálneho vzdelávania zamestnancov všetkých úrovní umožňuje zvyšovanie požadovanej kvality a plnenie požiadaviek a očakávaných želaní klientov.

5. Svojich zamestnancov neustále motivujeme ku kvalite, pričom spokojnosť zamestnancov patrí k základnému motivačnému prístupu, ktorý uplatňujeme.

6. Ľudské zdroje, ich dynamika, lojalita a samotná práca sú hlavnou hnacou silou Európskej vzdelávacej agentúry Meridián.

Európska vzdelávacia agentúra Meridián je inštitúcia vzdelávania žiakov, študentov, dospelých, seniorov, jednotlivcov, zamestnancov podnikov, firiem a spoločností nielen na Slovensku. Cieľavedomým zvyšovaním kvality poskytovaných služieb reaguje na potreby a požiadavky svojich zákazníkov a snaží sa nielen rešpektovať, ale aj predvídať najnovšie trendy vo vzdelávaní. 
 
Napokon o tom hovorí aj motto spoločnosti: „Meridián kráča s dobou a novými trendami„. K naplneniu tohto poslania vyhlasuje Európska vzdelávacia agentúra hore uvedenú Politiku kvality.
Ing. JANA UHLÍKOVÁ
Konateľka