INŽINIER KVALITY – KONTROLA KVALITY PRODUKCIE

Termín: 17.1.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 1 deň

Obsahová náplň školenia:

Časť I. Interný audítor kvality

 • požiadavky normy ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015, IATF 16 949:2016
 • plánovanie, príprava, vedenia a vyhodnotenie interných auditov
 • správa registratúry a záznamov
 • diskusia a praktické ukážky

Časť II. Analýzy a nástroje pre zlepšovanie SMK

 • analýza kvantitatívnych údajov
 • analytické nástroje a metódy
  • paretova analýza
  • brainstorming
  • ishikawov diagram
  • analýza rizík (malá FMEA)
  • priebehové diagramy, trendy, predpovede,
  • SWOT
  • 5S, KAIZEN, POKA – YOKE, APQP a PPAP
 • meranie spokojnosti zákazníkov i zamestnancov
 • meranie výkonnosti procesov a produktov
 • riziká a príležitostí, príklady ich riadenia

Časť III. Kontrola kvality produkcie

 • Inžinier kvality, jeho postavenie vo firme, zodpovednosti a právomoci, komunikácia v tíme
 • Riešenie reklamácii, opatrenia, efektívnosť opatrení
 • Audity – proces, produkt, systém
 • Vstupná kontrola – definovanie a hodnotenie kvality vstupov do procesu výroby
 • Medzioperačná kontrola – priebeh kontroly počas výrobného procesu medzi jednotlivými operáciami, možnosti odovzdávania výrobkov medzi operáciami a pracoviskami
 • Kontrola povrchovej úpravy, úpravy výrobkov a vizuálne aspekty povrchovej úpravy
 • Výstupná kontrola – metódy a spôsoby vykonávania výstupnej kontroly
 • Kontrola montáže a funkčnosti výrobku – funkčnosť dielov po montáž a monitorovanie spätnej väzby od zákazníka
 • Metrológia v systéme kvality, využitie MSA /plán kalibrácie, metrologický poriadok, kalibrácia meradiel, zabezpečenie kalibrácie externe,…/
 • Eliminácia nezhodných výrobkov a následne kroky k odstráneniu príčin
 • Motivácia pracovníkov k zodpovednému prístupu ku kontrole kvality výrobkov
 • Ukážky a diskusia
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu