MODERNÉ VEDENIE A RIADENIE ZAMESTNANCOV A ICH MOTIVOVANIE

Termín: 23.9.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz odporúčame manažérom všetkých úrovní, vedúcim pracovníkom a lídrom a všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v schopnosti motivovať a viesť svoj tím.


Cieľom tréningu je, aby účastníci po jeho absolvovaní boli schopní:

– uplatniť účinné nástroje vedenia svojho tímu v praxi,

– zvoliť vhodný štýl vedenia vo vzťahu k úlohe a vyspelosti tímu,

– využívať plný potenciál svojich ľudí a tým ich motivovať k vyšším výkonnom,

– zvýšiť výkonnosť svojho tímu za základe využívania vhodných motivátorov a eliminovania demotivátorov.

Obsahová náplň školenia:

Profesionalita a úlohy manažéra

– predpoklady úspechu manažéra pri riadení procesov a vedení tímov,

– nástroje riadenia procesov a vedenia ľudí: aké sú rozdiely medzi riadením a vedením,

– ako uplatňovať nástroje vedenia v tímovej spolupráci a pri vedení tímov.

Štýly vedenia ľudí pri práci

– výhody a nevýhody jednotlivých štýlov vedenia ľudí,

– voľba štýlu vedenia ľudí pri práci v závislosti od typu úlohy, vyspelosti zamestnanca a organizácie,

– posúdenie vlastného preferovaného štýlu vedenia tímu,

– funkčné vedenie tímu: flexibilný štýl vedenia (situačný model vedenia),

– uplatňovanie flexibilného štýlu vedenia tímu.

Motivácia ako nástroj vedenia ľudí

– motivácia a kľúčové dimenzie práce,

– motivačné teórie a možnosti ich aplikácie v praxi ( teória motivačných faktorov, teória x-y, expektačná teória motivácie, Maslowova teória potrieb),

– motivácia a pracovný výkon: vplyv motivácie na aktivizáciu ľudí – vedenie k samostatnosti, angažovanosti, flexibilite a iniciatíve,

– motivácia a potreby zamestnancov: vplyv motivácie na pracovnú spokojnosť,

– motivácia a stimulácia: vzťah motivačných a stimulačných faktorov,

– ako identifikovať a eliminovať faktory nespokojnosti v práci (demotivátory),

– čo ľudí motivuje – kedy je motivácia úspešná.

Motivácia ako nástroj zvyšovania výkonnosti a rozvoja zamestnancov

– výkonnosť zamestnancov, znaky výkonnosti,

– faktory motivácie, ktorých prítomnosť vedie k spokojnosti v práci a k zvýšeniu výkonu,

– dopad aktívneho predaja na zákazníka, predajňu, firmu,

– faktory motivácie, ktorých neprítomnosť vedie k nespokojnosti v práci a k strate výkonu,

– pozitívna a negatívna stimulácia ako nástroj výkonnosti,

– rozvoj zamestnancov – plánovanie a podpora.

Akčný plán na osobnostný rozvoj a uplatnenie získaných poznatkov v praxi.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu