Termín: 26.1.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 1 deň

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Cieľom kurzu je získať teoretické vedomosti v napojení na praktickú aplikáciu výkonu interných auditov systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a normy na auditovanie ISO 19011. Súčasťou kurzu je naučiť účastníkov na modelovej situácii naplánovať, vykonať interný audit a spracovať správu z interného auditu, navrhnúť nápravné opatrenia a navrhnúť odporúčania pre ďalšie zlepšovanie. Taktiež je cieľom naučiť účastníkov zostaviť tím audítorov vo firme a riadiť všetky činnosti súvisiace s požiadavkami normy, udržiavaním, zvyšovaním kvality a potrebami firmy a personálu.

 

Program školenia:

– Vstupné informácie o ISO norme 9001, výklad normy, základné problémy kapitol normy z pohľadu auditovania, systému manažérstva kvality.

– Podrobný výklad jednotlivých kapitol normy ISO 19 011 (norma pre auditovanie systému manažérstva kvality).

– Zostavovanie plánu auditu.

– Príprava na audit.

– Výkon auditu, správa z auditu.

– Tímová práca, posudzovanie dokumentácie a procesov, riešenie prípadovej štúdie.

– Súhrn praktických poznatkov z výkonu auditu, opakujúce sa nedostatky v dokumentácii a v činnostiach spoločnosti.

  • Diskusia

Certifikát

Úspešným absolvovaním získa účastník certifikát interného audítora, ktorý ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov.

Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť: 
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje 
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu