ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Termín: 27.11.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Školenie  sa organizuje s cieľom poskytnúť účastníkom odborné znalosti v oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve, v zhromažďovaní a zneškodňovaní odpadov, ako aj v problematike spracovania organických zložiek odpadu.

Kurz sa bude realizovať formou prednášok, konzultácií a diskusie.

Osnova kurzu:

–  legislatíva v odpadovom hospodárstve, charakteristika odpadov

–  zhromažďovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov

–  spaľovanie odpadov, skládky odpadov

Zhrnutie:

Školenie so zámerom poskytnúť účastníkom školenia podrobné informácie o súčasnom stave platnej legislatívy v danej oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva, o ktorú majú záujem, prehĺbiť si vedomosti a znalosti v daných oblastiach vrátane konzultácie o konkrétnych problémoch vo firme. Prvý deň školenia je zameraný na teoretickú časť, druhý deň je zameraný na praktickú časť – riešenie konkrétnych otázok účastníka so zreteľom na podmienky danej prevádzky vo firme. Školenie končí vydaním certifikátu o účasti.

POZOR!

Individuálna požiadavka:

Poskytujeme i školenie priamo v priestoroch objednávateľa  spoločnosti-priamo na pracovisku , kde sa riešia konkr.problémy spoločnosti s individuálnym  prístupom!

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu