Termín: 23.4.2024, 13.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Cieľom tréningu je :

sebauvedomenie v roli asistentky, profesionálny imidž, farebná typológia, biznis garderóba podľa typu príležitosti pozitívna seba prezentácia a prezentácia firmy spoločenská etiketa v osobnom styku, štandardy správania podľa firemnej kultúry, medzinárodný protokol pri kontakte so zahraničnými partnermi, prijímanie hostí a návštev a ich sprevádzanie plánovanie a organizácia oficiálnych spoločenských podujatí, pozvánky, zasadací poriadok, stolovanie, garderóba organizácia práce a pracovného času, plánovanie zasadnutí, dohodnutie stretnutí, základy stres manažmentu dôležitosť prvého kontaktu, efektívna komunikácia (verbálna, neverbálna), navodzovanie primeraných vzťahov na pracovisku – využívanie pozitívnej komunikácie etiketa pri telefonickom styku, pravidlá vedenia telefonického hovoru, zanechanie odkazu, zásady dohovoru, telefonické zručnosti zásady obchodnej korešpondencie (email, pošta, fax), osobné listy, vizitky archivácia obchodných a úradných písomností, vedenie agendy sekretariátu kultúra práce za počítačom.

Obsahová náplň školenia:

Základy profesionálnej komunikácie a korektného, seba prezentujúceho správania:

vytváranie medziľudských vzťahov, verbálna a neverbálna komunikácia, chyby v rámci komunikácie

prekonávanie prekážok v komunikácii

korektné reagovanie na kritické, agresívne a provokujúce výroky

osobnosť – správanie – vystupovanie

osobnostné predpoklady a zručnosti asistentky

praktický tréning riešenia problémových situácií v medziľudských vzťahoch a komunikácii.

Profesionálna telefonická komunikácia :

adekvátne spôsoby a formy telefonického kontaktu
nácvik telefonických zručností
bariéry telefonickej komunikácie
parafrázovanie a sumarizácia ako nástroj aktívneho počúvania a overovania porozumenia ako v telefonickom kontakte, tak aj v komunikácii , prijímanie a zanechávanie odkazu

Metodika práce asistentky:

vedenie zápisov z porád,
vedenie domácej a zahraničnej korešpondencie podľa nových noriem STN,
organizácia služobných ciest, tlačových besied, spoločenských podujatí, návštev,
spoločenská a obchodná etiketa (oslovovanie, pozdravy, návštevy, podpisovanie dohôd, práca s vizitkami, pozvánkami, odovzdávanie darov, obliekanie),
stolovanie a podávanie nápojov,
zvládanie stresových situácií –Time manažment
profesionálny imidž, poradenstvo – určenie farebného typu, líčenie.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu