TRÉNING KOMUNIKAČNÝCH A OBCHODNÝCH ZRUČNOSTÍ

Termín: 3.12.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený obchodníkom , obchodným manažérom, predajcom


Cieľom komunikačných  zručností  je:

– osvojiť si nové asertívne techniky komunikácie, ktoré výrazne podmieňujú efektivitu  správania a konania. Zároveň získať schopnosť bez stresu zvládať i náročné životné a pracovné situácie a efektívne zvládať riešenie konfliktov v interpersonálnych i osobných vzťahoch

– naučiť sa základy správnej argumentácie, a schopnosť presadiť svoje oprávnené nároky. Efektívnosť práce sa zvýši získaním nových vedomostí, lepším sebapoznaním.

Tréning je zameraný na komunikačné štýly a ich prejavy

– agresivita, pasivita – submisivita

– manipulačné techniky – manipulačné taktiky

– asertivita, asertívne kontra manipulačné techniky

– asertívne riešenie konfliktov

Súčasťou tréningu sú praktické riešenia prípadových štúdií.

Absolvovaním tréningového školenia sa dosiahne:

– zlepšenie a  porozumenie princípov tímovej a medzi tímovej spolupráce a komunikácie

– zdokonalenie sa v riadení tímu a vytváraní prostredia pre efektívnu spoluprácu tímov

– porozumieť skupinovej dynamike a tvorivému napätiu, ktoré sa  v tíme spôsobuje

Cieľom obchodných zručností je:

naučiť sa využívať a ovládať najnovšie obchodné taktiky, natrénovať si verbálne i neverbálne techniky pre ovplyvňovanie jednania a rozšíriť svoju obchodnú profesionalitu. K uzavretiu obchodu je taktiež potrebné správanie obchodníka prispôsobiť tak, aby ho presvedčil k prijatiu danej ponuky, rovnako je potrebná informovanosť, odbornosť v danom obore, musí vedieť priblížiť dôležitosť prípravy na vyjednávanie, analýzu situácie a prípravy alternatívy jednania v rôznych situáciách. Cieľom je poskytnúť vedomosti, ktoré možno využiť nielen v pracovnom ale i v osobnom živote. Tréning je zameraný na osvojenie si zručností, ktoré vedú k úspešnému vyjednávaniu s obchodnými partnermi, externými a internými zákazníkmi a dodávateľmi. V množstve modelových situácií sa účastníci naučia úspešne zvládať aj najťažšie vyjednávacie rozhovory s náročnými partnermi.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu