NAJNOVŠIE TRENDY V PERSONÁLNOM MANAŽMENTE

Termín: 27.2.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený manažérom ĽZ – v malých a stredných firmách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v komerčnom sektore a výrobných podnikoch.


Riadenie mobility interných zamestnancov, ich adaptácia:

– druhy mobility, žiaduca verzus nežiaduca,

– personálne rezervy v spoločnosti verzus talent manažment,

– metódy, fázy a kritické miesta adaptácie zamestnancov,

– úlohy manažéra pri adaptácii nového zamestnanca.

Efektívna komunikácia v tíme ľudských zdrojov, knowledge manažment:

– komunikácia cieľov, dávanie spätnej väzby, roly manažéra,

– význam knowledge manažmentu pre dlhodobé výnosy spoločnosti.

Kariérové rozvoj a vzdelávanie zamestnancov:

– kompetenčný model v praxi,

– kariérové plány a talent manažment,

– druhy kompetencií, ich nastavenie a hodnotenie,

– progresívne formy vzdelávania.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu