Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001:2015

Termín: Na základe dohody
Miesto: Na základe dohody
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 2 dni

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Cieľom kurzu je získať teoretické vedomosti v napojení na praktickú aplikáciu výkonu interných auditov systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a normy na auditovanie ISO 19011. Súčasťou kurzu je naučiť účastníkov na modelovej situácii naplánovať, vykonať interný audit a spracovať správu z interného auditu, navrhnúť nápravné opatrenia a navrhnúť odporučenia pre ďalšie zlepšovanie. Taktiež je cieľom naučiť účastníkov zostaviť tím audítorov vo firme a riadiť všetky činnosti súvisiace s požiadavkami normy, udržovaním, zvyšovaním kvality a potrebami firmy a personálu. Pochopenie princípu normy a spôsobu výkonu interného auditu je overené záverečným testom.

Metódy výučby:

Kurz je vedený formou prednášky, ktorá je podporená prezentáciou. V závere teoretickej časti je priestor na interaktívnu diskusiu, výmenu názorov a skúseností s prednášajúcim a medzi jednotlivými účastníkmi kurzu. V praktickej časti sa pracuje tímovo, zadelení do skupín, realizujú sa praktické cvičenia a riešia sa modelové situácie, resp. prípadové štúdie, ktoré jednotlivé skupiny a účastníci prezentujú.

Forma záverečnej skúšky:
Kurz je ukončený písomným testom.
Podmienkou pre pripustenie účastníka k testu je absolvovanie kurzu v plnom časovom rozsahu a aktívne zapojenie sa do tímovej práce.

Učebný plán:

– Vstupné informácie o ISO norme 9001, výklad normy, základné problémy kapitol normy z pohľadu auditovania, systému manažérstva kvality.

– Úvod do problematiky auditovania, zmysel výkonu auditov, postavenie a kompetentnosť audítora

– Tímová práca, riešenie modelovej situácie auditu, posúdenie, previerka vytvorenej dokumentácie – praktická časť.

– Podrobný výklad jednotlivých kapitol normy ISO 19 011 (norma pre auditovanie systému manažérstva kvality).

– Zostavovanie plánu auditu.

– Príprava na audit.

– Výkon auditu, správa z auditu.

– Tímová práca, posudzovanie dokumentácie a procesov, riešenie prípadovej štúdie.

– Súhrn praktických poznatkov z výkonu auditu, opakujúce sa nedostatky v dokumentácii a v činnostiach spoločnosti – praktická časť.

– Záverečný test z ISO 9001 a ISO 19 011.

Ukončenie kurzu:

Kurz je ukončený písomným testom. Test trvá 1 hodinu. Je zložený z teoretických otázok a prípadovej štúdie. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zvládnutí testu sa účastníkovi kurzu odovzdá osvedčenie.

Študijná literatúra a materiály ku kurzu:

– rozšírená odborná prezentácia k téme,

– ukážky dokumentov súvisiacich s preberanou tematikou,

– test.

Študijné materiály sú spracované prehľadnou formou a sú aktualizované podľa platnej legislatívy. Za ich aktuálnosť zodpovedá garant vzdelávacej aktivity.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu