Termín: Na základe dohody
Miesto: Na základe dohody
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 2 dni

Cieľ vzdelávacej aktivity

Posilnenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov, s cieľom overiť spôsobilosť dodávateľa a jeho schopnosť dodávať produkt podľa požiadavky definovanej v zmluve/v objednávke, v špecifických požiadavkách zákazníka, ale hlavne zvýšiť istotu dodávateľa. Zákaznícky audit je v mnohých spoločnostiach súčasťou systému výberu a hodnotenia dodávateľa. Účastníci kurzu získajú podrobné vedomosti a zručnosti k riadeniu a k výkonu zákazníckych auditov u svojich dodávateľov.

Metódy výučby:

Kurz je vedený formou prednášky, ktorá je podporená prezentáciou. V závere teoretickej časti je priestor na interaktívnu diskusiu, výmenu názorov a skúseností s prednášajúcim a medzi jednotlivými účastníkmi kurzu. V praktickej časti sa pracuje tímovo, zadelení do skupín, realizujú sa praktické cvičenia a riešia sa modelové situácie, resp. prípadové štúdie, ktoré jednotlivé skupiny a účastníci prezentujú.

Forma záverečnej skúšky:

Kurz je ukončený písomným testom.
Podmienkou pre pripustenie účastníka k testu je absolvovanie kurzu v plnom časovom rozsahu a aktívne zapojenie sa do tímovej práce.

Učebný plán:

Porozumenie požiadavkám systémových noriem manažérskych systémov
8 zásad systému manažérstva kvality
Cieľ výkonu zákazníckych auditov
Plánovanie zákazníckeho auditu, audítorský tím
Vedenie úvodnej schôdzky, komunikácia pri audite
Preskúmanie dokumentácie manažérskych systémov, špecifických požiadaviek zákazníka
Príprava samotného auditu, kontrolný dotazník a jeho význam
Postup zákazníckeho auditu
Nezhody z auditu, klasifikácia nezhôd, odporúčanie pre zlepšenie
Správa zo zákazníckeho auditu
Riadenie nezhôd, vyhodnocovanie efektívnosti nápravných a preventívnych opatrení
Audítori a ich kvalifikačné požiadavky
Riešenie prípadových štúdií

Ukončenie kurzu:

Kurz je ukončený písomným testom. Test trvá 1 hodinu. Je zložený z teoretických otázok a prípadovej štúdie. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zvládnutí testu sa účastníkovi kurzu odovzdá osvedčenie.

Študijná literatúra a materiály ku kurzu:

– rozšírená odborná prezentácia k téme,
– ukážky dokumentov súvisiacich s preberanou tematikou,
– test.

Študijné materiály sú spracované prehľadnou formou a sú aktualizované podľa platnej legislatívy. Za ich aktuálnosť zodpovedá garant vzdelávacej aktivity.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu