Ochrana ovzdušia – povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2024

Termín: 19.2.2024, 16.4.2024, 15.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Cieľová skupina

 • prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, pracovníci verejnej správy.

Obsah kurzu

Zákon o ovzduší:

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
 • správne delikty.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • poplatková povinnosť,
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:

 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
 • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • technologické zariadenia.

Diskusia

Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť: 
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje 
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu