Obchodné podmienky

EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o., Bratislava

Spoločnosť

EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o., Bratislava, so sídlom Sabinovská 12, 821 02 Bratislava poskytuje služby v oblasti vzdelávania a osobnostného rozvoja.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a účastníkom vzdelávacích aktivít ( ďalej účastník ), pričom sú pre spoločnosť i účastníka záväzné.

Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a účastníkom vzniká na základe prihlášky, ktorá sa realizuje vyplnením prihlášky na stránke www.mmeridian.eu , prípadne zašle sa elektronicky na email spoločnosti alebo  poštou na adresu spoločnosti. Prihlásenie na aktivitu je záväzné. Účastník môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 5 dní pred otvorením aktivity elektronickou formou, pričom rozhodujúci je termín doručenia do spoločnosti. Uzávierka prihlášok na jednotlivé aktivity je zverejnená na www.mmeridian.eu

Zaslané prihlášky spoločnosť potvrdzuje elektronicky na email účastníka.

Cena

Cena za predmet plnenia je určená cenníkom spoločnosti a to každá aktivita osobitne. Všetky ceny sú bez DPH. Spoločnosť nie je platcom DPH.

V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu aktivity, náklady na lektora a  študijný materiál. Náklady na zakúpenie učebníc nie sú zahrnuté v cene .

Platba

Vložné ako poplatok za vzdelávaciu aktivitu je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na účet uvedený pod prihláškou na aktivitu. Splatnosť je najneskôr v deň uzávierky prihlášok ak nie je dohodnuté inak.

Úhrada sa realizuje prostredníctvom zaslaním  pred faktúry, faktúry . Po pripísaní poplatku na BÚ zasielame potvrdenie o prijatí platby .

Storno

Do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok na vrátenie celého poplatku.
Prvé dva dni kurzu 50% z ceny kurzu.
V treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na vrátenie príspevku zaniká .
Pri aktivitách ako seminár / školenie účastnícky poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka alebo si vybrať náhradný termín príp. iné školenie s ponuky v danej cene školenia.
Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť aktivitu, prípadne ju po odsúhlasení účastníkom presunúť na iný termín.
Ak dôjde k zmene aktivity, prípadne jej zrušeniu bude účastník informovaný prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
V prípade zrušenia aktivity spoločnosťou , vzniká účastníkovi nárok na vrátenie poukázanej platby do 14 dní od zrušenia aktivity na účet účastníka.

Odstúpenie od zmluvy

Spoločnosť môže z dôvodu nenaplnenia kapacít odstúpiť od zmluvy.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a účastníkom ak účastník svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie iných účastníkov kurzu alebo realizačného teamu, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh aktivity.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté účastníkom budú spracované výlučne na účely poskytovanej služby v rámci spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, alebo bez súhlasu budú uvedené údaje znehodnotené.

Účastník podaním prihlášky alebo objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol spoločnosti za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu potrebnú pre dodržanie zákona o archivácii dokumentov.

Osobitné ustanovenia

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty, škody, náklady alebo výdavky vzniknuté akýmkoľvek spôsobom zo zanedbania, alebo opomenutia, skreslenia údajov alebo úmyselného zanedbania alebo v spojitosti s nimi na strane účastníka.

Záverečné ustanovenie

Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

V zmysle § 275 Obchodného zákonníka sa tieto obchodné podmienky považujú za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o., Bratislava, so sídlom Sabinovská 12, 821 02 Bratislava  a sú platné od 1.01.2020.

 

Právne prehlásenie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.mmeridian.eu je:

Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., so sídlom Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46582339, DIČ:2023454433, zapísaná v  Obchodnom registri  vedenom Okresným súdom  Bratislava I, pod číslom: 80104/B.

„EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN“ je registrovaná ochranná známka prevádzkovateľa.

Všetky materiály, dokumenty, texty, obrázky, fotografie, videá a iné priamo či nepriamo súvisiace práva na internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami.

Prevádzkovateľ je držiteľom autorských práv alebo legálnych licencií ku všetkým materiálom publikovaným na stránke www.mmeridian.eu. Ich akékoľvek použitie, kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie ako celku alebo ich častí alebo iné komerčné použitie bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo príslušnej licencie je zakázané.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah stránky a/alebo ukončiť prevádzku internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Stránka môže obsahovať hypertextové odkazy, ktoré vedú na webové sídla tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť pretože na ne nemá dosah, ani ich nekontroluje. Odkazy sú poskytované v dobrej viere a ich umiestnenie neznamená súhlas s ich obsahom.

Pri koncipovaní obsahu a technickej realizácii stránky bolo postupované s vynaložením zodpovedajúcej starostlivosti. Napriek tomu je možné, že niektoré informácie alebo technické prvky sa môžu ukázať ako nepresné, nefunkčné alebo neúplné. Preto by mali byť považované za informatívne; ak sa ich rozhodnete využiť, konáte tak na vlastné riziko a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené s návštevou a technickým použitím internetovej stránky alebo jej obsahu.

Kontaktné údaje:

Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
Sabinovská 12
821 02 Bratislava
tel. číslo: +421 944 978 132
e-mail: info@mmeridian.eu