VZDELÁVANIE PRE RIADITEĽOV A ZÁSTUPCOV ŠKÔL
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

VEDENIE A RIADENIE ĽUDÍ - so zameraním na jednotlivé štýly riadenia

Rozsah kurzu: 8 hodín
Miesto: Bratislava - Trenčín - Poprad
Termín: 13.2.2020
13.3.2020
10.4.2020

V cene školenia: študijné materiály, občerstvenie, obed, vydanie osvedčenia


Tréning je určený:

- riaditeľom škôl, zástupcom, vedúcim zamestnancom

Naučte sa aplikovať základné a dynamizujúce elementy procesov riadenia v pracovnom procese

Cieľ:

Uplatniť elementy procesov riadenia v pracovnom kolektíve.

Obsah:

- Poznávanie svojich pracovníkov

- Rozdiel medzi vedením a riadením ľudí

- Poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ľudí

- Komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika pracovnikov.

- Najčastejšie chyby vo vedení a riadení pracovníkov z hľadiska jednotlivých štýlov riadenia.

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.
DELEGOVANIE SPOJENÉ S KOMUNIKAČNÝM TRÉNINGOM

Rozsah kurzu: 8 hodín
Miesto: Bratislava - Trenčín - Poprad
Termín: 20.2.2020
11.3.2020
15.4.2020

V cene školenia: študijné materiály, občerstvenie, obed, vydanie osvedčenia
2 - modulové tréningové školenie

1. modul:

Delegovanie pracovných úloh

- Základné princípy delegovania

- Delegovanie pracovných úloh podriadeným

- Najefektívnejšie štýly vedenia

- Rozdeľovanie úloh

- Metodika delegovania

- Práca pod tlakom

- Opatrenia pri nedosiahnutí vytýčených cieľov

2.modul:

Komunikačný tréning

Komunikačný tréning pre zrozumiteľné zadávanie úloh / z hľadiska stanovenia cieľov a ich plnenia /

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- využitie vlastných vodcovských zručností
- istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie
- presvedčivejší osobný prejav z hľadiska delegovania úloh
- úspešné delegovanie
- zlepšenie komunikačných zručností smerom k podriadeným

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzuASERTÍVNE SPRÁVANIE A RIEŠENIE KONFLIKTOV NA PRACOVISKU

Rozsah kurzu: 8 hodín
Miesto: Bratislava - Trenčín - Poprad
Termín: 21.2.2020
23.3.2020
24.4.2020


V cene školenia: študijné materiály, občerstvenie, obed, vydanie osvedčeniaTréning je určený riaditeľom škôl, zástupcom, vedúcim zamestnancom

Cieľ tréningu:

- naučiť využívať asertívne správanie pri riešení konfliktov vyskytujúcich sa na pracovisku ovládať svoje ego

- pri rôznych situáciách

- zvládať samého seba a ľudí okolo seba

Obsahová náplň školenia:

- Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky t.j. schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať

- nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor

- Riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania sa

- Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania sa

- Schopnosť vyrovnať sa s kritikou

- Odhad kolegu, klienta podľa základnej typológie

- Korektné sebapresadzujúce sa správanie voči kolegom a celkovo k ľudom

- Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody

- Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte

- Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa jednotlivých

- požiadaviek.

- Spätná väzba a vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity

- Modelovanie a precvičovanie problémových situácií

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia,

zážitková forma školenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- uplatnenie najnovších poznatkov získaných v rámci tréningu na pracovisku a ich rýchly prínos .

- získanie najnovších poznatkov z asertivity

- zvládanie rôznych situácií tzv. s chladnou hlavou

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.


ZVLÁDANIE STRESU A ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠKOLE
relaxačné techniky

Rozsah kurzu: 8 hodín
Miesto: Bratislava - Trenčín - Poprad
Termín: 27.2.2020
25.3.2020
23.4.2020


Odborná náplň:

Definícia stresu
Stresové faktory v škole
Predchádzanie stresu v škole
Kalokagathia - jednota tela, mysle a ducha
Relaxácia tela - techniky
Uvoľnenie svalového napätia
Relaxácia mysle - techniky
Imaginárne cvičenia
Relaxácia ducha - motivácia k zmyslu Cvičenia

Použitá metodika: 20% výklad, 30% diskusia, 50% rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník príp.testy


EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
2 - modulové školenie za cenu jedného !!Rozsah kurzu: 8 hodín
Miesto: Bratislava - Trenčín - Poprad
Termín: 20.2.2020
20.3.2020
16.4.2020


V cene školenia: študijné materiály, občerstvenie, obed, vydanie osvedčenia

Zrozumiteľná, jasná a pružná komunikácia je dôležitá z pohľadu vnútro firemného fungovania, efektivity pracovných vzťahov, vnútro firemnej kultúry, pracovnej atmosféry a hlavne pri kontakte s klientmi. Tréning je zameraný na riešenie východiskového stavu a pozitívneho ovplyvňovania vývoja v smere efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládanie ústretových a neústretových klientov a efektívneho zvládania námietok, sebareflexie, sebaposudzovania,sebaprezentácie.

Obsahová náplň 2-modulového školenia:

1. Efektívna komunikácia

- Definícia komunikácie a jej význam
- Komunikačný model
- Verbálna komunikácia
- Neverbálna komunikácia
- Základné komunikačné štandardy
- Interpersonálna komunikácia
- Prezentačné zručnosti
- Modelové situácie a hranie rolí
- Spôsoby realizácie informačného, motivačného a hodnotiaceho rozhovoru
- Optimálne vyjadrenia pochvaly i kritiky
- Najčastejšie chyby a bariéry v komunikácií
- Komunikácia s jednotlivými typmi osobností v rámci firemnej kultúry

2. Efektívna telefonická komunikácia

- Proklientská orientácia
- Komunikácia s klientom – špecifiká telefonickej komunikácie
- Roviny komunikácie ( zvuková stránka reči)
- Fázy telefonického rozhovoru(oslovovanie, predstavovanie sa, zistenie očakávaní a potrieb
- klienta,
- Reagovanie na očakávania a potreby klienta, zvládnutia námietok, argumentácia
- Presviedčanie počúvajúceho, aktívne počúvanie, kľúčové body v priebehu rozhovoru
- Otázky – techniky nesúhlasu – argumenty – pravidlá komunikácie v praxi – zabezpečenie
- výsledku
- Formy ukončenia telefonického rozhovoru
- Špecifiká práce s odkazovačom
- Ťažké situácie v telefonickom rozhovore a ich profesionálne zvládnutie

Komunikačný tréning

- Komunikačný tréning pre zrozumiteľné zadávanie úloh / z hľadiska stanovenia cieľov a ich plnenia/

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- Osvojenie si pravidiel komunikácie a jej správne využívanie

- Využitie asertívnej techniky komunikácie

- Získanie komunikačného sebavedomia a istoty v praxi

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.