Tréningy - školenia - kurzy 2018
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Rozsah kurzu: 15hod.
Termín: na základe dohody
Miesto:
na základe dohody
výstup: certifikát
Cena kurzu: 410 eur /osoba

Vhodný pre široké spektrum firiem od malých, stredne veľkých a veľkých spoločností, ale taktiež nemocnice, vzdelávacie a štátne inštitúcie.


Čo Vám vieme garantovať?

- pri využití všetkých odporúčaní získate certifikát OH SAS 18 001 od akéhokoľvek Vami zvoleného certifikačného orgánu,

- možnosť ďalšieho kontinuálneho nadviazania na oborové normy IATF, VDA, HACCP,…,….

- minimálne administratívne zaťaženie,

- podľa potreby spracovanie dokumentácie priamo na kľúč,

- získanie certifikátu v optimálnom časovom termíne,

- garanciu vysoko odborného poradenstva,

- objektívnu spoluprácu pri výbere certifikačného orgánu a zaistenie následného jednania s audítorom.

Štandartne zavedenie systému OH SAS 18 001 má niekoľko etáp:

- analýza súčasného stavu OH SAS

Tento bod v sebe zahŕňa odborné posúdenie nášho poradcu plnenie požiadavky systémovej normy. Výsledkom tejto analýzy je reálny pohľad o stave v spoločnosti spolu s návrhom časového a pracovného harmonogramu.

- vzdelávanie zamestnancov v oblasti OH SAS

Počas samotného zavádzania je veľmi dôležitá podpora zo strany poradcu vo forme vzdelávacích aktivít.

- návrh matice zodpovednosti za jednotlivé prvky normy OH SAS 18 001

Určenie jednoznačnej zodpovednosti zamestnancov spoločnosti za jednotlivé prvky systémovej normy, spoluurčenie predstaviteľa manažmentu.

- tvorba dokumentácie a implementácia OH SAS 18 001

Tvorba samotnej dokumentácie, záznamov na základe materiálov a informácií od zákazníka. Táto etapa je veľmi dôležitá a zvyčajne zaberie najviac času pri budovaní manažérskych systémov.

- výkon interných auditov a odstraňovanie nezhôd

Po ukončení predchádzajúcich etáp poradca vykoná súbor interných auditov. Počas interných auditov kladie otázky, ktorými preveruje funkčnosť zavedeného manažérskeho systému a zároveň pripravuje zamestnancov zákazníka na certifikačný audit.

- príprava na certifikačný audit

Posledná etapa v sebe zahŕňa posledné organizačné pokyny pre hladký priebeh celého auditu, prípravu prezentácie spoločnosti a predmet certifikácie, ktorý bude uvedený na certifikáte.

- udržiavanie OH SAS po certifikačnom audite, príprava na kontrolné audity

Po úspešnom certifikačnom audite zákazník obdrží od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý deklaruje, že spoločnosť splnila všetky požiadavky predmetnej systémovej normy a jej systém je funkčný. Avšak v ďalšom období je potrebné naďalej udržovať a zlepšovať manažérsky systém z dôvodu následných pravidelných kontrolných auditov.

K tomu Vám naša spoločnosť ponúka svoj pocertifikačný servis!