Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Vhodný pre široké spektrum firiem od malých, stredne veľkých a veľkých spoločností, ale taktiež nemocnice, vzdelávacie a štátne inštitúcie.


Čo Vám vieme garantovať?

- pri využití všetkých odporúčaní získate certifikát ISO 9001 od akéhokoľvek Vami zvoleného certifikačného orgánu,
- možnosť ďalšieho kontinuálneho nadviazania na oborové normy IATF, VDA, HACCP,…,….
- minimálne administratívne zaťaženie,
- podľa potreby spracovanie dokumentácie priamo na kľúč,
- získanie certifikátu v optimálnom časovom termíne,
- garanciu vysoko odborného poradenstva,
- objektívnu spoluprácu pri výbere certifikačného orgánu a zaistenie následného jednania s audítorom.

Štandartne zavedenie systému manažérstva kvality SMK má niekoľko etáp:

- analýza súčasného stavu SMK

Tento bod v sebe zahŕňa odborné posúdenie nášho poradcu plnenie požiadavky systémovej normy. Výsledkom tejto analýzy je reálny pohľad o stave v spoločnosti spolu s návrhom časového a pracovného harmonogramu.

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti SMK

Počas samotného zavádzania je veľmi dôležitá podpora zo strany poradcu vo forme vzdelávacích aktivít.

Návrh matice zodpovednosti za jednotlivé prvky normy ISO 9001

Určenie jednoznačnej zodpovednosti zamestnancov spoločnosti za jednotlivé prvky systémovej normy, spoluurčenie predstaviteľa manažmentu.

Tvorba dokumentácie a implementácia SMK

Tvorba samotnej dokumentácie, záznamov na základe materiálov a informácií od zákazníka. Táto etapa je veľmi dôležitá a zvyčajne zaberie najviac času pri budovaní manažérskych systémov.

Výkon interných auditov a odstraňovanie nezhôd

Po ukončení predchádzajúcich etáp poradca vykoná súbor interných auditov. Počas interných auditov kladie otázky, ktorými preveruje funkčnosť zavedeného manažérskeho systému a zároveň pripravuje zamestnancov zákazníka na certifikačný audit.

Príprava na certifikačný audit

Posledná etapa v sebe zahŕňa posledné organizačné pokyny pre hladký priebeh celého auditu, prípravu prezentácie spoločnosti a predmet certifikácie, ktorý bude uvedený na certifikáte.

Udržiavanie SMK po certifikačnom audite, príprava na kontrolné audity.

Po úspešnom certifikačnom audite zákazník obdrží od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý deklaruje, že spoločnosť splnila všetky požiadavky predmetnej systémovej normy a jej systém je funkčný. Avšak v ďalšom období je potrebné naďalej udržovať a zlepšovať manažérsky systém z dôvodu následných pravidelných kontrolných auditov.

K tomu Vám naša spoločnosť ponúka svoj pocertifikačný servis!