Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Rozsah kurzu: 15hod.
Termín: na základe dohody
Miesto:
na základe dohody
výstup: osvedčenie
Cena kurzu: 332 eur /osoba
V cene sú zahrnuté náklady na študijné materiály, techniku, lektora, vydanie osvedčenia.

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Cieľom kurzu je získať teoretické vedomosti v napojení na praktickú aplikáciu výkonu interných auditov systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001 a normy na auditovanie ISO 19011. Súčasťou kurzu je naučiť účastníkov na modelovej situácii naplánovať, vykonať interný audit a spracovať správu z interného auditu, navrhnúť nápravné opatrenia a navrhnúť odporučenia pre ďalšie zlepšovanie. Taktiež je cieľom naučiť účastníkov zostaviť tím audítorov vo firme a riadiť všetky činnosti súvisiace s požiadavkami normy, udržovaním, zvyšovaním ochrany životného prostredia, prevencie havarijných stavov, potrebami firmy a personálu. Pochopenie princípu normy a spôsobu výkonu interného auditu je overené záverečným testom.

Metódy výučby:

Kurz je vedený formou prednášky, ktorá je podporená prezentáciou. V závere teoretickej časti je priestor na interaktívnu diskusiu, výmenu názorov a skúseností s prednášajúcim a medzi jednotlivými účastníkmi kurzu. V praktickej časti sa pracuje tímovo, zadelení do skupín, realizujú sa praktické cvičenia a riešia sa modelové situácie, resp. prípadové štúdie, ktoré jednotlivé skupiny a účastníci prezentujú.

Forma záverečnej skúšky:
Kurz je ukončený písomným testom.
Podmienkou pre pripustenie účastníka k testu je absolvovanie kurzu v plnom časovom rozsahu a aktívne zapojenie sa do tímovej práce.

Učebný plán:

- Vstupné informácie o ISO norme 14 001, výklad normy, základné problémy kapitol normy z pohľadu auditovania, systému environmentálneho manažérstva.

- Úvod do problematiky auditovania, zmysel výkonu auditov, postavenie a kompetentnosť audítora.

- Tímová práca, riešenie modelovej situácie auditu, posúdenie, previerka vytvorenej dokumentácie – praktická časť.

- Podrobný výklad jednotlivých kapitol normy ISO 19 011 (norma pre auditovanie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva).

- Zostavovanie plánu auditu.

- Príprava na audit.

- Výkon auditu, správa z auditu.

- Tímová práca, posudzovanie dokumentácie a procesov, riešenie prípadovej štúdie.

- Súhrn praktických poznatkov z výkonu auditu, opakujúce sa nedostatky v dokumentácii a v činnostiach spoločnosti – praktická časť.

- Záverečný test z ISO 14 001 a ISO 19 011.

Ukončenie kurzu:

Kurz je ukončený písomným testom. Test trvá 1 hodinu. Je zložený z teoretických otázok a prípadovej štúdie. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zvládnutí testu sa účastníkovi kurzu odovzdá osvedčenie.

Študijná literatúra a materiály ku kurzu:

- rozšírená odborná prezentácia k téme,

- ukážky dokumentov súvisiacich s preberanou tematikou,

- test.

Študijné materiály sú spracované prehľadnou formou a sú aktualizované podľa platnej legislatívy. Za ich aktuálnosť zodpovedá garant vzdelávacej aktivity.