NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNOM MANAŽMENTE
školenia v mesiaci: september
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 30.9.2013
Miesto: Trenčín
Cena: 140 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený manažérom ĽZ - v malých a stredných firmách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v komerčnom sektore a výrobných podnikoch.


Riadenie mobility interných zamestnancov, ich adaptácia:

- druhy mobility, žiaduca verzus nežiaduca,

- personálne rezervy v spoločnosti verzus talent manažment,

- metódy, fázy a kritické miesta adaptácie zamestnancov,

- úlohy manažéra pri adaptácii nového zamestnanca.

Efektívna komunikácia v tíme ľudských zdrojov, knowledge manažment:

- komunikácia cieľov, dávanie spätnej väzby, roly manažéra,

- význam knowledge manažmentu pre dlhodobé výnosy spoločnosti.

Kariérové rozvoj a vzdelávanie zamestnancov:

- kompetenčný model v praxi,

- kariérové plány a talent manažment,

- druhy kompetencií, ich nastavenie a hodnotenie,

- progresívne formy vzdelávania.