MODERNÉ VEDENIE A RIADENIE ZAMESTNANCOV A ICH MOTIVOVANIE
školenia v mesiaci: január
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 24.1.2020
Miesto: Trencin
Cena: 200 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz odporúčame manažérom všetkých úrovní, vedúcim pracovníkom a lídrom a všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v schopnosti motivovať a viesť svoj tím.


Cieľom tréningu je, aby účastníci po jeho absolvovaní boli schopní:

- uplatniť účinné nástroje vedenia svojho tímu v praxi,

- zvoliť vhodný štýl vedenia vo vzťahu k úlohe a vyspelosti tímu,

- využívať plný potenciál svojich ľudí a tým ich motivovať k vyšším výkonnom,

- zvýšiť výkonnosť svojho tímu za základe využívania vhodných motivátorov a eliminovania demotivátorov.

Obsahová náplň školenia:

Profesionalita a úlohy manažéra

- predpoklady úspechu manažéra pri riadení procesov a vedení tímov,

- nástroje riadenia procesov a vedenia ľudí: aké sú rozdiely medzi riadením a vedením,

- ako uplatňovať nástroje vedenia v tímovej spolupráci a pri vedení tímov.

Štýly vedenia ľudí pri práci

- výhody a nevýhody jednotlivých štýlov vedenia ľudí,

- voľba štýlu vedenia ľudí pri práci v závislosti od typu úlohy, vyspelosti zamestnanca a organizácie,

- posúdenie vlastného preferovaného štýlu vedenia tímu,

- funkčné vedenie tímu: flexibilný štýl vedenia (situačný model vedenia),

- uplatňovanie flexibilného štýlu vedenia tímu.

Motivácia ako nástroj vedenia ľudí

- motivácia a kľúčové dimenzie práce,

- motivačné teórie a možnosti ich aplikácie v praxi ( teória motivačných faktorov, teória x-y, expektačná teória motivácie, Maslowova teória potrieb),

- motivácia a pracovný výkon: vplyv motivácie na aktivizáciu ľudí – vedenie k samostatnosti, angažovanosti, flexibilite a iniciatíve,

- motivácia a potreby zamestnancov: vplyv motivácie na pracovnú spokojnosť,

- motivácia a stimulácia: vzťah motivačných a stimulačných faktorov,

- ako identifikovať a eliminovať faktory nespokojnosti v práci (demotivátory),

- čo ľudí motivuje – kedy je motivácia úspešná.

Motivácia ako nástroj zvyšovania výkonnosti a rozvoja zamestnancov

- výkonnosť zamestnancov, znaky výkonnosti,

- faktory motivácie, ktorých prítomnosť vedie k spokojnosti v práci a k zvýšeniu výkonu,

- dopad aktívneho predaja na zákazníka, predajňu, firmu,

- faktory motivácie, ktorých neprítomnosť vedie k nespokojnosti v práci a k strate výkonu,

- pozitívna a negatívna stimulácia ako nástroj výkonnosti,

- rozvoj zamestnancov – plánovanie a podpora.

Akčný plán na osobnostný rozvoj a uplatnenie získaných poznatkov v praxi.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.