MODERNÉ VEDENIE A RIADENIE ZAMESTNANCOV A ICH MOTIVOVANIE
školenia v mesiaci: máj
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 19.5.2015
Miesto: Trenčín
Cena: 130 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Obsahová náplň :

Poznávanie svojich pracovníkov.
Rozdiel medzi vedením a riadením ľudí, delegovaním.
Manažérske štýly riadenia, vedenia, delegovania.
Poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ľudí, delegovania.
Komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, hodnotenie, ocenenie a motivácia, konštruktívna kritika pracovníkov, time management.
Najčastejšie chyby vo vedení a riadení pracovníkov z hľadiska jednotlivých štýlov riadenia.
Odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov, komunikácia s pracovníkmi.
Situačné vedenie zamestnancov, riadenie podľa cieľov
Využitie poznatkov v praxi
Modelové situácie, prípadové štúdie a tréningové cvičenia

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

Efektívnejšie viesť ľudí, vytyčovať ciele, motivovať, podporovať a kontrolovať

Osvojiť si techniky vedúce k pozitívnym postojom v rámci vodcovstva