LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI
školenia v mesiacoch: január
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 17.1.2019
Miesto:
Trenčín
Cena kurzu:
190 eur/osoba

Školenie je určené: začínajúcim lektorom, školiteľom, zamestnancom, ktorí boli poverení zamestnávateľom viesť interné školenia a vzdelávanie pracovníkov.

Obsahová náplň školenia:

- charakteristika profesionálneho lektora - aký by mal byť profesionálny lektor/školiteľ
- charakteristika poslucháčov - s kým sa môžete stretnúť v skupine
- práca s poslucháčmi, hlas a reč ako nástroj
- techniky výučby, vyučovacie metódy -vysvetľujúce, dialogické, aktivizujúce
- neverbálna komunikacia - čo o nás prezrádza reč nášho tela a na čo lektor musí dávať pozor
- základné zásady lektorkej práce
- vizualizácia - aké vhodné vizualizačné pomôčky zvoliť
- metodické cvičenia - praktické ukážky, ktoré oživia Vašu prezentáciu
- riešenia tažkostí pri výučbe (otázky na ktorú neviem odpovedať, tréma, konflikt...)
- tvorba cvičnej prezentácie a sebareflexia, sebahodnotenie
- Tréning lektorských zručností

Použitá metodika:

20% výklad, 30% diskusia, 50% rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník, testy

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu.

Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.