PONUKA PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Európska vzdelávacia agentúra Meridián sa snaží uvedenou prednáškou sprístupniť žiakom Vašej školy, priamo vo vašich priestoroch ako i v najväčšom počte, základy Spoločenskej etikety - Slušného správania. Našou úlohou je prostredníctvom hry natrénovať pravidlá spoločenského styku. Usmerniť ich spôsob a formu doterajšieho správania sa pri kontakte s priateľmi, rodičmi, známymi ako i s pedagógmi v škole. Objasniť a zároveň i vysvetliť vhodným spôsobom základy slušného správania.
Veríme , že táto prednáška mladú generáciu zaujme. V dobe kompjuterizácie , počítačových sietí a internetovej komunikácie nezostáva čas na slušnosť, zdvorilosť a úctu. Zabúda sa na najdôležitejšie, aký dojem zanecháme v človeku pri osobnom stretnutí či prvej komunikácií. Z tohto dôvodu je nutné žiakom vysvetliť nevtieraným spôsobom slušne správanie, prostredníctvom tréningovej hry s aktívnym zapojením žiakov do výkladu.
V rámci prednášky je teda vyhradený čas na tréning, pomocou ktorého sa nacvičia pravidlá v spoločenskom styku. Správne, rýchlo a efektívne sa rozhodovať na základe každodenných aktivít až po výnimočné udalosti.


Termín čas: dohodou
Miesto:
školské zariadenie
Počet účastníkov: podľa kapacity školského zariadenia
Cena: dohodo


Obsah prednášky pre žiakov: Spoločenská etiketa

- formy spoločenského správania, zákon spoločenskej významnosti – prednostné poradie

- pozdrav, profesionálne podanie ruky, predstavovanie, vizitky, oslovovanie, tituly, hodnosti

- komunikácia, tykanie, vykanie- miera dôvernosti spoločenského kontaktu

- druhy spoločenských podnikov, pozvánky, potvrdenie účasti, ospravedlnenie neúčasti

- zasadací poriadok, profesionálny vzhľad, filmová produkcia

Poradenstvo a sociálno-psychologický výcvik pre uchádzačov o zamestnanie

Cieľom tohto vzdelávacieho výcviku je účastníkom poradiť pri výbere zamestnania z viacerých aspektov. Na pracovnom trhu je prirodzeným javom konkurenčný boj, v ktorom vyhrá ten, kto je schopný prispôsobiť sa novým požiadavkám za čo najkratší čas. Zvyšovanie kvalifikácie si vyžaduje od jedinca vysokú mieru sebadisciplíny a dostatok informácií. Poradenská činnosť je zameraná na potreby a možnosti ďalšieho vzdelávania, pomoc nezamestnaným, pomoc rizikovým skupinám ohrozeným na trhu práce , tvorbu vzdelávacích projektov pre jednotlivcov, skupiny, firmy. Kurz je spojený so sociálno-psychologickým výcvikom pre uchádzačov o zamestnanie. Tréningové cvičenia pomôžu absolventovi uplatniť sa na trhu práce. Ide o komunikačný, odborný, systematický tréning, v ktorom uchádzač o zamestnanie získa veľa informácií a vedomostí v oblasti prípravy na výberové konanie a následne na budúce zamestnanie. Tréningom sa snažíme o to, aby sa uchádzač vyvaroval najčastejších chýb pri samotnom výberovom konaní.

Prednáška pre žiakov a študentov

Uplatnenie na trhu práce

Úspešne zamestnaný

Úspešné zvládnutie pohovoru

Ako sa presadiť u zamestnávateľa

Cieľom projektu je pomoc pri hľadaní zamestnania na trhu práce prostredníctvom aktívneho prístupu vzdelávania ako jedného zo základných predpokladov efektívneho fungovania trhu práce a následne integrácia týchto osôb do pracovného procesu cez poradenstvo, ich odborné vzdelávanie, rešpektujúc aktuálnu situáciu regiónu.


Cieľovú skupinu tvoria: súčasní absolventi stredných a vysokých škôl, budúci stredoškoláci.


Cieľom aktivity je odstránenie nedostatkov znalostí a zručností uchádzačov o zamestnanie pri aktívnom uchádzaní sa o voľné pracovné miesta, ktoré sú bariérou ich umiestnenia sa na trhu práce. Uplatnenie sa na trhu práce bude realizovaní pre absolventi stredných a vysokých škôl, ktorého cieľom je naučiť klientov potrebným vedomostiam a zručnostiam pre získanie lepšej orientácie a pripravenosti pre trh práce.
Uchádzač sa naučí efektívne komunikovať, telefonovať, úspešne zvládnuť prijímací pohovor, získa základné poznatky o regionálnom trhu práce, získa základné poznatky aj z legislatívy, spoznáva silné a slabé stránky svojej osobnosti aj to ako popracovať na vlastnom vývoji.

Obsah prednášky pre študentov:

1. Situácia na trhu práce
- možnosti uplatnenia sa, legislatíva, ako a kde si hľadať zamestnávateľa,

2. Príprava na vstup do zamestnania
- motivačný list, životopis, žiadosť do zamestnania, prvý dojem, imidž, ako sa predstaviť, ako zvládnuť telefonický rozhovor, správne kladenie otázok, ako zistiť svoju cenu?

3. Priebeh prijímacieho pohovoru
- ako v skutočnosti prebieha pohovor, čo si treba pripraviť na pohovor, ako odpovedať na
prípadné otázky, ako ponúknuť seba zamestnávateľovi

4. Čo rozhoduje u zamestnávateľa?
- uchádzača predáva aj to, čo si oblečie, ako komunikuje verbálne a neverbálne, osobné
plány v rámci kariéry, preceňovanie a podceňovanie, odborná zdatnosť, osobnosť a iné

5. Seba rozvoj a seba realizácia
- emocionálna inteligencia, budovanie dôvery, proaktivita, sebaovládanie, spolupráca s
tímom, seba motivácia k vyšším cieľom, dokázať zaujať, seba vzdelávanie a iné.

Ponuka ostaných seminárov pre školy:

· Alkohol a mladí ľudia

· Drogová prevencia

· Čo je to šikanovanie?

· Spôsoby trávenia voľného času mladých ľudí

· Finančná kríza a jej dopad na študentov

· Finančná gramotnosť u mladých ľudí

· Uplatnenie na trhu práce v momentálnej dobe finančnej krízy

· Kam po škole?

· A iné podľa požiadaviek školy